Соціоніка — це науковий напрямок, що інтенсивно розвивається, знаходячись на стику психології, інформатики і соціології та використовуючи відкриття в області інформаційним структур — від психіки окремої людини до колективу в цілому.


Соціоніка дозволяє передбачати характер відносин і ступінь ділової, інформаційної та психологічної сумісності людей навіть до того, як вони будуть об’єднані в один колектив, тобто вирішувати «зворотну задачу» соціометрії.

Методи соціоніки довели свою ефективність в підборі і розстановці кадрів, особливо на ключові посади, що дозволяє значно поліпшити ситуацію в колективах за рахунок формування внутрішньої єдності управлінських команд, підвищити керованість колективів. При цьому в ряді випадків при невеликих кадрових перестановках досягнена суттєва зміна інформаційної структури, стилю діяльності колективів та підвищення ефективності їхньої роботи.

Наші методи, що базуються на знанні інформаційної структури психіки, дають можливість:

  1. дати глибокий опис особистості працівника із зазначенням його сильних і слабких сторін, стилю діяльності, перспектив службового зростання в даному підрозділі. При цьому інформація щодо ознак особистості стандартизована і подана в наочній формі, що дозволяє її легко використовувати як керівнику, так і кадровим службам;
  2. визначити ступінь природної психологічної, інформаційної та ділової сумісності членів колективу, що надає керівнику інструмент для цілеспрямованого формування колективу, перетворення його в єдину команду, з більшою ефективністю роботи в порівнянні зі звичайними, стихійно створеними колективами;
  3. забезпечити ефективне використання робочих кадрів, підвищити їх ККД в оптимально підібраному колективі, що при реорганізації, скороченнях і злиттях дозволяє при меншій кількості співробітників виконувати колишній, або більший, об’єм робіт;
  4. скоротити плинність кадрів за рахунок формування сприятливого психологічного та ділового клімату в колективі;
  5. поліпшити керованість колективу;
  6. спрогнозувати сумісність людей, які раніше не зустрічалися.

Соціонічні рекомендації мають не короткочасний, а довготривалий характер.

Читати докладніше: Ефективний менеджмент і кадровий консалтинг з використанням соціонічних технологій

тел: +38(044) 558-09-35; e-mail: 123@socionic.info
http://socionic.info/ru/socoffer.html

В. Харченко, Т. Шмельова, Ю. Сікірда, А. Землянський
Розділ : Авіація та космонавтика

Показано, що використання соціометричного і соціонічного підходів до комплектування льотних екіпажів і диспетчерських змін відіграє важливу роль у процесі роботи авіаційних фахівців. Із позицій системного підходу визначено типи особистостей авіаційних фахівцівта їх взаємодії під час виконання професійних завдань у складі малої групи на прикладі диспетчерської зміни. Проведено кореляційний аналіз соціометричних та соціонічних показників. Розглянуто тісноту зв’язків між рівнями взаємодії особистості. Розроблено автоматизований модуль для визначення соціонічних характеристик оператора в процесі тренажерної підготовки.

Розділ : uk

Новини Міжнародного інституту соціоники: тренінги, курси, лекції, семінари, конференції та інші події.

Розділ : uk

Міжнародний інститут соціоніки в цій бібліотеці надає відкритий доступ до статей, опублікованих у журналах, які він видає, до результатів досліджень і навчальних матеріалів з соціоніки і суміжних дисциплін.

Шаповалова Н.П.
Розділ : Менеджмент

У статті розглядається соціально-психологічний напрям соціоніка як інструмент для виявлення природної спрямованості людини на професійний вид діяльності.
Аналізується базове поняття соціоніки – психотип (соціотип або тип інформаційного метаболізму). Психотип трактується як спосіб відображення зовнішнього світу психікою людини, являє собою частину природного потенціалу особистості, і, ймовірно, є генетично зумовленим.
Розглядається можливість діагностики установки особистості на вид діяльності за допомогою основних понять соціоніки. Даються характеристики чотирьом таким установкам залежно від поєднання базових функцій К. Юнга: техніко-управлінської, соціально-комунікативної, гуманітарно-художньої, науково-дослідної. Пропонуються основні професійні напрями діяльності для носіїв кожної установки.
Обґрунтовуються причини вибору соціоніки в якості інструмента для визначення професійної спрямованості особистості.

Кенєва І.П., Марченко О.А., Мінаєв Ю.П.
Розділ : Педагогіка

Автори пропонують термін для позначення одного з перспективних напрямків дидактики фізики і вказують на нову фундаментальну науку, яка б могла стати теоретичною основою для розбудови цього напрямку.

A term to designate one of the perspective branches of physics didactics is suggested by authors along with pointing out a new fundamental science which can become a theoretical basis, significant for future advance in the respective field of study.

Словосполучення “диференціальна дидактика”, не кажучи вже про “диференціальну дидактику фізики”, нам не вдалося знайти ані у спеціалізованих словниках, ані за допомогою комп’ютерних пошукових систем, що і зумовило мету даної статті. З іншого боку, вже більше століття існує термін “диференціальна психологія”, який був уведений німецьким психологом В. Штерном у 1900 році. Цей розділ психології вивчає індивідуально-типологічні відмінності між людьми. Він має велике прикладне значення, зокрема для практики (...)

Олександр Букалов, Ярина Пришляк
Розділ : Про соціоніку

Вміння будувати стосунки – чи не найцінніший досвід у будь-якій сфері діяльності. Погодьтеся, адже важливо підібрати у свою команду людей, які приведуть вас до перемоги. А зуміти побудувати діалог так, щоб досягти успіху, уникнувши конфліктних ситуацій? Це все стає очевидно доступним і можливим завдяки соціоніці – науці про типи мислення, поведінку і характер людини. Про розвиток соціоніки в України та сфери її застосування нам розповів Олександр Букалов – директор Міжнародного інституту соціоніки, доктор філософії в галузі психології та соціоніки.

– На якому рівні розвиток соціоніки в Україні порівняно з іншими країнами світу?

– Почнемо з того, що українська школа соціоніки є найголовнішою у світі. Її досягнення справді вагомі й високо цінуються. Інші країни це повністю визнають, тому всі дипломи з цієї спеціалізації видаються Міжнародним інститутом соціоніки в Києві. Міжнародна Вчена Рада нашого інституту надає звання бакалавра, магістра, доктора соціоніки науковцям різним країн.

– В яких державних установах нашої країни можна вивчити (...)

Шаповалова Н.П.
Розділ : Експеримент

У статті надано опис експериментальної роботи щодо виявленню особистісного потенціалу студентів економічних спеціальностей за допомогою методів соціоніки.
На основі проведеного дослідження, автор виявляє тенденцію вибору певними психологічними типами економічних спеціальностей, припускає, що в ВНЗ, в яких існує конкурсний відбір, спостерігається вибір значною частиною абітурієнтів спеціальностей за сильним функціями своїх психотипів.
У статті запропоновано найбільш дієві і ефективні форми і методи навчання на основі зазначених компетенцій (вимог) до майбутніх економістів, їх сильних особистісних якостей (соціонічних функцій), як бази для формування компетентності, та типологічних особливостей дидактичних умов навчання.

Шаповалова Н.П.
Дисертація
Розділ : Педагогіка

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що: розроблено, експериментально перевірено та упроваджено у професійну підготовку студентів економічних спеціальностей вишів методику розкриття особистісного потенціалу тих, хто навчається, на основі соціонічного підходу, яка реалізована в авторських курсах для студентів «Соціоніка і її методи у розкритті особистісного потенціалу студентів» й для викладачів «Професійне зростання студентів економічних спеціальностей під час навчання у ВНЗ», що дало можливість викладачам упроваджувати в навчальний процес педагогічні умови професійного зростання студентів у ході викладання низки дисциплін циклу професійної та практичної підготовки: «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Страхування», «Податкова система», «Бюджетна система» та інші (спеціальність Ф і С); «Економіка праці», «Організація праці», «Управління персоналом», «Мотивування персоналу», «Аудит персоналу», «Фізіологія і психологія праці», «Демографія» (спеціальність УП).
Результати дослідження впроваджено у професійну підготовку студентів таких ВНЗ: Харківський інститут бізнесу і менеджменту (акт №01.1/11-91 від 29.12.2015), Харківський інститут фінансів КНТЕУ (довідка №594 від 14.12.15), Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (довідка №01/10-125 від 09.02.16), Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (акт №2101-18/8 від 18.03.16).

Т.Ф. Шмельова, Ю.В. Сікірда, В.О. Григорецький
Розділ : Авіація та космонавтика

Отримано базові моделі пілотів та диспетчерів цивільної авіації, а також військових пілотів та штурманів для дослідження впливу на їх професійну діяльність соціально-психологічних та індивідуально-психологічних факторів. Визначено вплив системи переваг пілотів та диспетчерів цивільної авіації на концепцію їх поведінки. Представлено практичне застосування результатів діагностування та оцінювання індивідуальних якостей людини-оператора соціотехнічної аеронавігаційної системи.

Ярина Пришляк, Олександр Букалов
Розділ : Про соціоніку

Вміння будувати стосунки – чи не найцінніший досвід у будь-якій сфері діяльності. Погодьтеся, адже важливо підібрати у свою команду людей, які приведуть вас до перемоги. А зуміти побудувати діалог так, щоб досягти успіху, уникнувши конфліктних ситуацій? Це все стає очевидно доступним і можливим завдяки соціоніці – науці про типи мислення, поведінку і характер людини. Про розвиток соціоніки в України та сфери її застосування нам розповів Олександр Букалов – директор Міжнародного інституту соціоніки, доктор філософії в галузі психології та соціоніки.

Олександр Букалов, директор Міжнародного інституту соціоніки, доктор філософії в галузі психології та соціоніки

– На якому рівні розвиток соціоніки в Україні порівняно з іншими країнами світу?

– Почнемо з того, що українська школа соціоніки є найголовнішою у світі. Її досягнення справді вагомі й високо цінуються. Інші країни це повністю визнають, тому всі дипломи з цієї спеціалізації видаються Міжнародним інститутом соціоніки в Києві. Міжнародна Вчена Рада нашого інституту надає звання бакалавра, (...)

Шаповалова Лілія Олександрівна
Розділ : Педагогіка

Надано освітню програму семінару “Профілактика перевтоми вчителів засобами групової рефлексії”

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

“ПРОФІЛАКТИКА ПЕРЕВТОМИ ВЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ”

Категорія учасників: педагоги закладів освіти.

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:

Шаповалова Лілія Олександрівна,магістр психології, к. філософ. н., практичний психолог та викладач комунального закладу «Запорізький фаховий медичний коледж» ЗОР, ко-тренер УСП, психотерапевт, дійсний член Національної психологічної асоціації.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Педагогічна діяльність, як відомо, є суб’єкт-суб’єктною, і саме завдяки цьому в (...)

Самков О.В., Делас М.І., Захарченко Ю.А., Крамаренко Т. І.
Розділ : Авіація та космонавтика

На основі соціонічного поняття «типи інформаційного метаболізму» розроблений методичний підхід до відбору фахівців льотного складу та формування екіпажів повітряних суден для підвищення рівня безпеки польотів.

Ковальчук Н., Михайленко А., Старченко В.
Розділ : Довідники та підручники

«Соціоніка» — це перший український словник із соціоніки, у якому розкрито значення основних відповідних наукових термінів, особливості соціотипів та варіанти їхньої взаємодії. Довідкове видання, створене студентами кафедри видавничої справи та редагування інституту журналістики Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка. Керівник проекту Серажим Катерина Степанівна.

Видання розраховане на управлінців, приватних підприємців, людей, що працюють у сфері комунікацій, та всіх, хто має інтерес до соціоніки. Студентський колектив самостійно дібрав і структурував основні теорії та поняття, сформував допоміжні таблиці-додатки.

Дранко Альміра
Розділ : Авіація та космонавтика

У статті висвітлено педагогічну технологію навчання курсантів професійної взаємодії в екіпажах цивільної авіації, проведено аналіз доцільності її компонентів та ефективності використання, компонування змісту та апробація спецкурсу «Основи формування професійної взаємодії в екіпажах». Розглянуто квазіпрофесійні проблемні ситуації, які активізують особистісний досвід, створюють умови для своєчасного усвідомлення курсантом прогалин у знаннях і потреби їх усунення. Наведено етапи вирішення квазіпрофесійних проблемних ситуацій, представлено основні результати педагогічного експерименту.

Ходаківський Є.І.
15.1. Основні поняття соціоніки
Розділ : Довідники та підручники

Фрагмент підручника "Психологія управління"

15.1. Основні поняття соціоніки

За роки становлення та розвитку і до теперішнього часу суспільством накопичений значний обсяг знань про психологію людини, її типи, особливості поведінки. Ці знання, як правило, асоціюються з наукою про психіку людини - психологією. Проте теоретичний розділ цієї науки ще не всезагально доступний, та є складним для розуміння широкого кола читачів. Впровадження основних теоретичних положень, що враховують індивідуально-психологічні властивості людини, у практику вимагає (...)

Сторож В.В.
Розділ : Педагогіка

У статті автором визначається понятійне поле проблеми “педагогічна соціоніка” в системі підготовки майбутнього соціального педагога, дається ряд визначень провідних понять загальної і педагогічної соціоніки як інноваційних підходів у підготовці майбутніх фахівців соціонімічного типу.

Лаптєв В.І., Романов А.Д.
Розділ : Формування груп і колективів

У статті досліджено питання впливу соціально-психологічного клімату на ефективність діяльності колективу. Розглянуто можливість використання засобів соціоніки при формуванні колективу підприємства з метою формування засад сприятливого соціально-психологічного клімату. Запропоновано схему формування колективу засобами соціоніки. Здійснено аналіз сильних сторін та слабких місць пар дихотомій, які характеризують певний соціотип. Сформовано таблицю інтертипних відносин.Рассмотрены различные варианты использования методов практической соционики в менеджменте. С 1990 по 2022 г. сотрудники Международного института соционики (МИС) (...)
Читати статтю...
Соціоніка, ментологія та психологія особистості - 21 квітня 2023
Рассмотрена тетрахотомия «Группы принципов» с описанием подгрупп, приведены примеры её применения.
Читати статтю...
Соціоніка, ментологія та психологія особистості - 21 квітня 2023
Вторая часть научной биографии Александра Валентиновича Букалова, доктора философии в области психологии, директора Международного института соционики (с 1991 г.), (...)
Читати статтю...
Соціоніка, ментологія та психологія особистості - 21 квітня 2023
Рассмотрено соотношение архетипической структуры психики и типа информационного метаболизма. Показано, что соционическая модель А лучше всего выражает свойства (...)
Читати статтю...
Соціоніка, ментологія та психологія особистості - 21 квітня 2023
Описан опыт консультирования по поводу межличностных отношений людей, не знакомых с соционикой. Приведены примеры конкретных рекомендаций для квазитождественных (...)
Читати статтю...
Соціоніка, ментологія та психологія особистості - 21 квітня 2023

Майбутні події

Не очікується подій

У web

               
Новини Міжнародного інституту соціоніки: події, (...)
Головний профільний журнал з соціоніки висвітлює (...)
Статті з журналу «Менеджмент і кадри: психологія (...)
Статті з журналу «Психологія і соціоніка міжособових (...)
Educational socionics: Information about the (...)
Questions of ancient linguistic situation, (...)
Сайт Школы системной соционики. О соционике, модели (...)
Таблиця відносин дає можливість визначити соціонічні (...)
Interactive table of intertype relationships (...)
Таблиця відносин дає можливість визначити соціонічні (...)


пункт списку Мапа сайту пункт списку Контакти пункт списку Для редакторів пункт списку

RSS

2015-2023 © Соционическая библиотека - Усі права захищено
Сайт створено на SPIP
з шаблоном ESCAL-V3
Версія: 3.81.1