Шаповалова Лілія Олександрівна
Освітня програма семінару “Профілактика перевтоми вчителів засобами групової рефлексії”

педагогіка, вчитель, семінар, тренінг, психотерапія

Друк logo imprimer

Надано освітню програму семінару “Профілактика перевтоми вчителів засобами групової рефлексії”

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

“ПРОФІЛАКТИКА ПЕРЕВТОМИ ВЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ”

Категорія учасників: педагоги закладів освіти.

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:
Шаповалова Лілія Олександрівна,магістр психології, к. філософ. н., практичний психолог та викладач комунального закладу «Запорізький фаховий медичний коледж» ЗОР, ко-тренер УСП, психотерапевт, дійсний член Національної психологічної асоціації.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Педагогічна діяльність, як відомо, є суб’єкт-суб’єктною, і саме завдяки цьому в практиці її здійснення постає нерозривний комплекс із предметної сфери, що позначається як «психолого-педагогічний контекст». Також завдяки цьому у професійній підготовці педагогічних працівників найрізноманітнішої спеціалізації наявні курси з різних галузей психологічної науки. Це, насамперед, загальна психологія, іноді – соціальна, диференційна психологія тощо. Доцільно зазначити, що ці дисципліни переважним чином теоретичні, які закладають підґрунтя для наукового уявлення щодо психічного устрою і функціонування людини, міжособистісних стосунків та групових ефектів.
В той же час навчальні психологічні дисципліни, що викладаються педагогам у вищій школі, майже не відповідають на питання, яким чином практично діяти в певних ситуаціях, зокрема – у проблемних. Ці знання стають прерогативою практичних психологів, для чого в рамках їх професійної підготовки відводиться значний час для опанування такими знаннями; а також у підготовці ще більш антикризових суб’єктів, якими є психотерапевти. Іноді ситуації з педагогічної практики призводять до необхідності звернутись до професійного практичного психолога, і навіть – психотерапевта, але педагогам необхідно знати, що це – якраз така ситуація. Разом з тим педагоги, як фахівці з досвідом суб’єкт-суб’єктної діяльності, мають передумови для того, щоб успішно діяти в деяких проблемних ситуаціях.
Слід зазначити, що в структурі своїх професійних якостей педагог як фахівець має гуманістичну спрямованість здійснення діяльності, і це складає суттєві передумови для професійного становлення, розвитку, саморозвитку комплексу професійно-значущих якостей, необхідних для ефективної педагогічної, соціально-педагогічної діяльності та управління педагогічними структурами. Так, зокрема для соціального педагога характерна орієнтація на особистість клієнта як на найвищу цінність, усвідомлення і прийняття самоцінності особистості клієнта, його неповторної індивідуальності і творчої сутності. Те ж саме можна сказати і щодо вихованців у педагогічній та учнів у викладацькій діяльності, а також контингенту професіоналів, з якими мають справу фахівці освітньої сфери, зокрема – з управління освітою.
Таким чином, наявним є стан протиріччя між необхідністю, що епізодично виникає у педагогів, діяти в проблемних психологічних ситуаціях, і недостатнім рівнем їх практичної підготовки для успішності таких дій. Додатково слід констатувати також наявність відповідного ресурсу в професійно значущих якостях педагогічних працівників у широкому колі спеціалізацій. Тому достатньо природнім вирішенням цього протиріччя може стати практично-орієнтований спецкурс для працівників освітньої сфери, який надавав би їм більш спеціалізованого знання щодо різних аспектів проблемних психологічних ситуацій та засобів їх вирішення, а також припускав би умови для відпрацювання практичних дій в руслі такої підготовки.
З огляду на зазначене доречною відповіддю на окреслені виклики може стати курс підвищення професійної кваліфікації працівників освітньої сфери, котрий використовував би положення клієнт-центрованої терапії (КЦТ). Особливості цього напрямку роботи з клієнтами є те, що, по-перше, він вимагає від терапевта здібностей, подібних до тих, що становлять професійно-значущі якості педагога; по-друге, з цієї причини педагоги вже немов би мають внутрішні передумови для опанування достатнього обсягу знань та умінь в руслі КЦТ; по-третє, завдяки зазначеному педагогам буде достатньо легко оволодіти знаннями й уміннями з елементів КЦТ; по-четверте, за результатами такої підготовки працівники освітньої сфери набуватимуть реальних практичних передумов для здійснення більш ефективної діяльності з учнями або клієнтами в дещо ширшому колі психологічних контекстів.
Мета семінару: на основі новітніх наукових досягнень в царині психологічних уявлень щодо роботи з клієнтами у проблемних ситуаціях, здійснити впровадження семінару на контингенті слухачів закладу післядипломної освіти; знизити рівень перевтомлюваності викладачів за допомогою здобутих ними навичок.
Категорія слухачів: педагоги закладів освіти.
Основні завдання семінару:
-  підвищення рівня стресостійкості за рахунок здобуття навичок психологічної самоорганізації викладачів:
-  підвищення рівня знань та вмінь психологічної гігієни викладачів, за рахунок чого – зниження перевтомлюваності та емоційно-професійного вигоряння;
-  підвищення загального рівня психологічної культури через долучення до комплексу знань і умінь з деяких аспектів КЦТ;
-  розширення комунікативних якостей у відповідності до потреб, дотичних до професійної діяльності;
-  розвиток вмотивованості до особистісного зростання в професійній діяльності та отримання щодо себе образу успішного фахівця, котрий може долати труднощі у виконуваній роботі;
-  збереження та підтримка психологічного здоров’я викладачів та здобувачів освіти, і сприяння, таким чином, психологізації освітнього процесу, який вони здійснюватимуть у своїй подальшій роботі.
Розв’язання проблем, на які спрямовано спецкурс, методологічно знаходиться у полі системного підходу, який передбачає взаємодію і взаємозв’язок усіх структурних компонентів післядипломної педагогічної освіти на основі концептуальної єдності (методологія, мета, завдання, принципи) як системоутворюючого фактору та узгодження відповідно до неї змісту навчального курсу (лекційні, семінарські, практичні заняття).
Нормативна база проведення семінару: Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» № 3715-VI від 8.09.2011 р;. Програма розвитку освіти Запорізької області на 2018-2022 роки.
Професійні компетентності, які розвиваються на семінарі:
Напрацювання умінь в застосуванні елементів КЦТ у професійній діяльності та власній психогігієні.
Особливості організації проведення семінару.
Семінар проводиться упродовж 24-х годин, має виражену практичну спрямованість, теоретичні матеріали подаються у вигляді стислої інтерактивної лекції. Зміст та структуру навчання визначено на основі компетентнісного, інтегрованого, особистісно-орієнтованого, комплексного та системного підходів.
Форма: очна

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
“ ПРОФІЛАКТИКА ПЕРЕВТОМИ ВЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ” (24 години)

Тема 1 Місце клієнт-центрованого підходу в системі психотерапевтичного знання
Тема 2 Групова рефлексія професійної та особистісної проблематики слухачів, дотичної до психологічних контекстів
Тема 3 Робота з особистісними внутрішніми бар’єрами і проблемами слухачів (групова форма)
Тема 4 Робота в парах, трійках, відпрацювання емпатичних і комунікативних навичок, моделювання реальних ситуацій та їх розбір
Тема 5 Групова супервізія
Тема 6 Зворотній зв’язок. Рефлексія
РАЗОМ ГОДИН: 24

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

ТЕМА 1. Місце клієнт-центрованого підходу в системі психотерапевтичного знання (4 год).
Мета. Окреслити концептуально-теоретичні положення КЦТ. Пов’язати положення КЦТ з психологічною проблематикою, дотичною до професійної діяльності педагогічного працівника. Надати уявлення про дієвість КЦТ у вирішенні деяких психологічних проблем, що виникають у професійній діяльності педагогічного працівника. Мати уявлення про техніки й підходи, застосовувані в клієнт-центрованій психотерапії; мати уявлення про дієвість КЦТ у вирішенні деяких психологічних проблем, що виникають у професійній діяльності педагогічного працівника.
Зміст навчання. Усвідомити сутність клієнт-центрованого підходу за К. Роджерсом як недирективного підходу і як підхід, який найбільш підходить до вирішення психологічних проблем в системі освіти. Усвідомити сутність КЦТ як практики дієвої допомоги людині; специфіку принципів КЦТ.
Питання до теми:
1. Напрямки клієнт-центрованої психотерапії.
2. Недирективність підходу. Інтеграція підходу в психолого-педагогічну практику, як основний інструмент профілактики перевтоми і підвищення психологічної компетентності викладача.
3. Етичні принципи в клієнт-центрованій психотерапії за європейськими стандартами та їх необхідність впровадження в систему освіти.
4. Теорія особистості.

ТЕМА 2. Групова рефлексія професійної та особистісної проблематики слухачів, дотичної до психологічних контекстів (2 год).
Мета. Засвоєння (на власному досвіді) базових положень, котрі лежать в основі педагогічного психолого-психотерапевтичному просторі,
Зміст навчання. Спонукання слухачів до здійснення рефлексії основних зразків своїх ставлень до навколишнього, а також власних переживань і психічних процесів; сприяння розвитку особистісних професійних якостей, необхідних для встановлення психолого-педагогічного ставлення і психотерапевтичної практики (зокрема, більшої уважності та чуйності стосовно інших, здатності більш співчутливого розуміння тощо);

ТЕМА 3. Робота з особистісними внутрішніми бар’єрами і проблемами слухачів (групова форма) (2 год).
Мета. отримати доступ до власних ресурсів саморозуміння і самоусвідомлення.
Зміст навчання. сприяння розширенню діапазону власних переживань різних регістрів і досягнення більшої людської зрілості.

ТЕМА 4. Робота в парах, трійках, відпрацювання емпатичних і комунікативних навичок, моделювання реальних ситуацій та їх розбір (8 год).
Мета. Навчитись поводитись в своєму житті та у професійній діяльності усвідомлено; здійснювати рефлексію свого досвіду у відповідності до наявної ситуації та проблем, що виникають; застосовувати отримані уміння у професійній діяльності.
Зміст навчання. Практичні заняття відбуваються за стандартним сценарієм, прийнятим для психологічних тренінгів; наприкінці практичних занять викладач здійснює підсумковий контроль стану слухачів задля гарантування їх позитивного психологічного стану.

Напрямки групової роботи:
1. Відпрацювання емпатичних навичок.
2. Відпрацювання комунікативних навичок.
3. Моделювання реальних ситуацій та їх розбір.

ТЕМА 5. Групова супервізія (6 год).
Мета. На реальних випадках, заявлених учасниками, відпрацювати можливості проведення спільних обговорень діяльності учасників команди, конфіденційність стосунків та інформації.
Зміст навчання. заохочення роздумів щодо того, що саме трапилось у конкретній реальній ситуації, чому, знайти за допомогою групи професійне психолого-педагогічне не директивне (по можливості) рішення.
Умови групової супервізії:
1. Надання можливості використати більше розмаїття навчального досвіду кожного.
2. Надання можливості для всіх супервізованих обмінятися своїм досвідом.
3. Емоційна підтримка від рівних.
4. Безпека завдяки чисельності.
5. Можливість порівняти й зіставити власний досвід із практикою інших.
6. Можливість посилення групової згуртованості та самовизначення.

ТЕМА 6. Зворотній зв’язок. Рефлексія. (2 год.)
Мета. Зрозуміти, як почуваються учасники групи, що нового вони для себе взяли з такої незвичної для них форми роботи; наскільки вони почуваються впевнено та наскільки справдилися їх очікування. Надати зворотній зв’язок групі. При необхідності, за спостереженнями тренера, надати зворотній зв’язок та підтримку окремим учасниками.
Зміст навчання. Самоаналіз кожного учасника групи, аналіз своєї роботи в групі, висловлювання, побажання.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. [Електронний ресурс]: https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/dicer/%D0%94_26.053.10/Klochek.pdf. Дата входу: 19.03.2020.
2. [Електронний ресурс]:https://nus.org.ua/articles/chuty-sebe-yak-borotys-z-profesijnym-vygorannyam-u-vchyteliv/. Дата входу: 19.03.2020.
3. [Електронний ресурс]:https://psyera.ru/4487/klient-centrirovannaya-terapiya-rodzhersa. Дата входу: 19.03.2020.
4. [Електронний ресурс]:https://psy.wikireading.ru/76235. Дата входу: 19.03.2020.

Форум
Залишити коментар

Майбутні події

Не очікується подій


пункт списку Мапа сайту пункт списку Контакти пункт списку Для редакторів пункт списку

RSS

2015-2023 © Соционическая библиотека - Усі права захищено
Сайт створено на SPIP
з шаблоном ESCAL-V3
Версія: 3.81.1